خانه > غیرفنی > حقیقت

حقیقت

سر سپردن به حقیقت یعنی اینکه «من به هیچ سنتی تعلق نخواهم داشت. فقط جست و جو خواهم کرد. فقط زمان باور خواهم کرد که خود بدانم نه قبل از آن»

مسئله، رفتن به بهشت نیست. آموختن هنر در بهشت بودن است در هر جا که باشی. باید عصاره ی لحظه ی اکنون را برگرفت.

فقط عصیانگران می دانند زندگی چست و خدا چیست. زیرا خدا هسته زندگی است. در حقیقت، خدا و زندگی مترداف هم اند.

اشو

Categories: غیرفنی Tags: