خانه > غیرفنی > ستایش …

ستایش …

بهترین بخش را در هر فرد بجوی، و این را به او بگو. همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن می شوم، چون احساس نادیده گرفته شدن یا نا خوشایند بودن نمی کنم.

تمام مردم جهان چیزی دارند که به خاطر آن سزوار ستایش باشند. ستایش ها نشانه ادراک هستند. در خلوت خویش انسان هایی عالی هستیم، و هیچ کسی از دیگری بهتر نیست، نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز، و عظمت خودت را نیز بنگر.

و فکر نکنم چیزی بیشتر از یک راهنمایی دوستانه برای موفقیت دوست یا انسانی دیگر، سزوار ستایش باشد. در اینجا از تمام راهنمایی های دوست عزیزم آقای یوسف مهرداد تشکر می کنم و برای ایشان در تمام مراحل زندگی آروزی موفقیت می کنم. و مطالعه نوشته های پر محتوای ایشان را در سایت سماموس توصیه می کنم.

Categories: غیرفنی Tags: