خانه > غیرفنی > الگو

الگو

از شخص پرسیدند:

بهترین الگو برای پیروی چیست؟ افراد پرهیزگاری که زندگی شان را وقف خدا می کنند و نمی پرسند چرا؟ یا افراد با فرهنگی که می کوشند باری تعالی را بفهمند.

او گفت : بهتر از همه، الگوی کودکان است.

گفتند: کودک هیچ نمی داند. هنوز نمی داند واقعیت چیست؟

او جواب داد: سخت در اشتباهید. کودک چهار خاصیت دارد که هرگز نباید فراموش کنیم. همیشه بی دلیل شاد است. همیشه سرش به کاری مشغول است. وقتی چیزی را می خواهد، تا آن را نگیرد، از عزم و اصرارش کم نمی شود. سر انجام ، می تواند خیلی راحت گریه کند.

 

Categories: غیرفنی Tags: