خانه > غیرفنی > سوره تماشا

سوره تماشا

و به آنان گفتم:

هر که در حافظه چوب ببیند باغی

صورتش در وزش بیشه شوری ابدی خواهد ماند.

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود.

آنکه نور از سرانگشت زمان برچیند

می گشاید گره پنجره ها با آه.

 

زیر بیدی بودیم.

برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم:

چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می خواهید؟

می شنیدم که بهم می گفتند:

 سحر میداند، سحر!

Categories: غیرفنی Tags: