خانه > غیرفنی > هفت نصیحت مولانا

هفت نصیحت مولانا

 گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود)

 باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

 اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب)

 وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

 متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

 بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

 اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه )

Categories: غیرفنی Tags: