خانه > Agile > تولد مجددت مبارک

تولد مجددت مبارک

یک سال دیگر گذشت، اما سال سختی برای این خاک، خاکی که با سختیها خو گرفته است. اما مثل رسم هر سال، امسال نیز تمام شد. می خواهم از سال جدید بنویسم و آروزها کنم. اما نمی خواهم آروزهایم رنگی باشد، می خواهم زلال باشد همچون آب که وقتی بهش خیره می شوم هر کس را که در امتداد این خاک است ببینم، می خواهم برای این خاک پاک بودن و پاک زیستن را آرزو کنم، پس آرزو می کنم برای تک و تکمان، برای خودم برای خودت برای خودش برای خودمان پاک بودن و پاک زیستن را ….

تولد مجدد طبیعت می تواند تولد مجدد تک و تک ما نیز باشد، پس در سال نو تولد مجددت مبارک.

Categories: Agile Tags: