بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘منابع’

سر فصل و منابع درس مهندسی نرم افزار

سرفصل و منابعی که توسط وزارت علوم برای درس مهندسی نرم افزار ۱ و ۲ در نظر گرفته شده است.

 

مهندسی نرم افزار ۱

سر فصل مطالب

بحران نرم افزار، علل نیاز به متدلوژی و فرآیند تولید، چرخه حیات سیستم(مشتمل بر تحلیل خواسته ها، طراحی کلی، طراحی جزیی، پیاده سازی، تبدیل و نگهداری سیستم)

مفاهیم تحلیل سیستم ها، سیستم های اطلاعاتی ساختیافته، مدل فیزیکی جریان داده های سیستم موجود، مدل منطقی جریان داده های سیستم های پیشنهادی، مدل فیزیکی جریان داده های سیستم های پیشنهادی، مشخصات دقیق خواسته ها، مشخصات فیزیکی داده ها، امکان سنجی سیستم ها با توجه به سه مولفه تکنولوژی – نیروی انسانی و منابع مالی و زمانی، تهیه گزارش امکان سنجی، نمونه سازی، طراحی کلی سیستم شامل طراحی فایل ها یا بانکهای اطلاعاتی، طراحی فرمهای ورودی و گزارشات نهائی، طراحی واسط کاربر، طراحی ساختمان نرم افزار، تعیین مشخصات پردازشها یا عملیات سیستم، تعیین مشخصات فرهنگ داده ها، تهیه گزارش طراحی کلی سیستم.

معرفی روشهای جمع آوری اطلاعات، معرفی روشهای تخمین هزینه و برآورد زمان جهت انجام هر یک از مراحل سیستم، معرفی روشها و ابزار مدیریت پروژه، معرفی ابزار های کمک به تحلیل سیستم، معرفی ابزارهای کمک به طراحی سیستم، معرفی بخش اول CASE

مراجع

۱٫       Bentley, Barlow and Toppan, System Analysis and Design Methods, 199.

۲٫       Yourdon, Modern Structured Analysis, Perntice-Hall, 1989.

۳٫       Fitsgerald and A. Fitzgerald, Fundamentals of System Analysis, 3rd Edition, John Wiley, 1987.

۴٫       Hawryszkiewgcz, Introduction to System Analysis and Design, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1992.

۵٫       E.M.Awad, System Analysis and Design, 2nd Edition 1985.

۶٫        K.E.Kendall and J.E. Kendall, Systems Analysis and Design, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1992.

۷٫       B. Boehm, Software Engineering, 4th Edition, Addison-Wesley, 1996.

۸٫       A. Sommerville, Software Engineering, 4th Edition, Addison-Wesley, 1996.

۹٫        R. S. Pressman, Software Engineering, A Practitioners Approach, 4th Edition, Mc Graw Hill, 1996.

 

مهندسی نرم افزار ۲

سر فصل مطالب

تعریف مهندسی نرم افزار، نقش و اهداف مهندسی نرم افزار در تولید سیستم های کا مپیوتری، فراروند ساخت نرم افزار(از تعیین مشخصات تا پیاده سازی)، فراروند ایجاد نرم افزار، مدلهای چرخه حیات سیستم، روشهای طراحی نرم افزار(عملکردگرا، فراروندگرا، داده گرا، شی گرا)، استراتژهای پیاده سازی نرم افزار(ملاخصات پیاده سازی، ملاحظات زبان برنامه نویسی در تولید نرم افزار)، تکنیک های مستند سازی، آزمایش و وارسی و تشخیص اعتبار نرم افزار، صحت و قابلیت اطمینان نرم افزار، روشهای اشکال زدائی و دفاع در مقابل بروز اشکال، بهبود کارائی، طراحی نرم افزار ها بطورئکه قابلیت استفاده مجدد را داشته باشند، معرفی ابزارهای پشتیبانی، استفاده مجدد نرم افزارها، نگهداری و توسعه نرم افزار و اعمال تغییرات، ملزومات محیطی تولید نرم افزار(ابزارهای کمک به طراحی، ابزارهای کمک به پیاده سازی و ابزارهای کمک به آزمایش و وارسی)، معرفی بخش دوم CASE .

مراجع

۱٫       A. Sommerville, Software Engineering, 4th Edition, Addison-Wesley, 1996.

۲٫       R. S. Pressman, Software Engineering, A Practitioners Approach, 4th Edition, Mc Graw Hill, 1996.

۳٫       D. Bell, I. Morrey and J. Pavgh, Software Engineering, A Practical Approach, Prentice-Hall, 1992.

۴٫       I. Jacobson, Object-Oriented Software Engineering, John Wiley, 1993.