خانه > غیرفنی > بدون شرح

بدون شرح

 آن که دیگران را می شناسد، خردمند است.

آن که خود را می شناسد، روشنیده است.

آن که بر دیگران پیروز می شود، نیرومند است.

آن که بر خود پیروز می شود، نیرومند است.

آن که شادی را می شناسد، ثروتمند است.

آن که بر راه خویش پا بر جا می ماند، با اراده است.

 

فروتن باش، و اما غرور خویش را حفظ کن.

خم شو، اما سرافراز بمان.

خود را خالی کن، و اما سرشار بمان.

خود را بفرسای، اما تازه بمان.

 

خردمند خود را به نمایش نمی گذارد، و از این راه می درخشد.

خود نمایی نمی کند، و بنابراین او را می بینند.

خود را ستایش نمی کند، و بنابراین سزاوار است.

و از آن جا که رقابت نمی کند، هیچ کس را در جهان یارای رقابت با او نیست.

Categories: غیرفنی Tags: